diptyk

Tudelad tavla eller tudelad altartavla.

dekalkomani

Metod att överföra bilder, t.ex. bilder och dekorationer som är tryckta på ett papper och som sedan förs över till ett annat föremål genom att [Läs mer …]

barocken

Stilriktning under 1600-1700 talen mellan renässansen och rokokon. Präglas av svällande former. Barocken, Wikipedia

automatism

Att skapa konst utan vilja eller förnuft, ofta använt av surrealisterna.

attribut

Föremål som är ett igenkänningstecken för t.ex. en gud eller helgon i ett konstnärligt verk.

attributering

Att hänföra ett anonymt konstverk till en viss konstnär. Latinska attribuera = tillskriva.

a tergo

Används i uttryck som – signerad a tergo –  vilket innebär att konstverket är signerat på baksidan.

assemblage

Tredimensionell utveckling av collage. Se collage. Bildsök, assemblage

artefakt

Konstprodukt, motsats till naturprodukt. Av latinska ars=konst och facere=göra.